Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2013

Makalösas forum

Bild
E-postlistor fungerar inte alltid. Ibland strular de för att en användares mail-adress inte fungerar. Ibland känns de, för den del, lite anonyma, med bara mail-utskick. Facebook kan å andra sidan kännas för öppet, då vi står med namn och foto, särskilt för känsliga diskussioner. Då kan vårt forum vara väldigt bra alternativ. Där registrerar du dig i det namn du vill. Där är du också fri att diskutera känsliga saker. Forumet finns på: http://www.makalosa.org/forum/. Tipsa gärna andra medlemmar!

Tydliga organisationer skapar välmående

En tydlig organisation, med klara mål och förväntningar på den anställde, är en grundläggande men tidigare förbisedd faktor för ett gott arbetsliv. Folkhälsovetaren Cathrine Reineholm har i sin avhandling i arbetslivsforskning vid Linköpings universitet. fokuserat välmående på jobbet. Hon ville veta vad det är som får oss att må bra, och tittade på tusentals enkäter från elva organisationer. Flera av hennes resultat bekräftar tidigare forskning och kan förefalla föga överraskande, exempelvis att den som själv kan styra över sitt arbete mår bättre. Detta resultat går ju väl hand i hand med IDEA:s fråga kring målstyrd arbetstid, dvs. friheten att själv förlänga sin arbetstid inom ramen för verksamhetens behov, och med en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren. Cathrine Reineholm konstaterar att ett självständigt arbete är bra, men bara om du vet vad du ska göra och vilka förväntningar du har på dig. Om detta är otydligt har du ingen glädje av en hög egen kontroll av arbete

Om antirasism

Så bra text! "Du som priviligierad äger inte tolkningsföreträde", gäller i många exempel. RT @DagensArena: Marcus Priftis: Vithetskritiken är helt nödvändig  - http://www.dagensarena.se/opinion/marcus-priftis-vithetskritiken-ar-helt-nodvandig

Världens mest spridda myt? Eller får vi nån gång vara svaga?

"Varje småbarnsförälder vet vad som krävs när barnet har ont. /.../ Det är plåstret som får barnet lugnt, oavsett åkomma." Spännande. Det finns alltså ingen skillnad på skrapsår och brutet ben eller myggstick och knivhugg? Överdriver jag? Nej, det tycker jag Per Gudmundson gör. Arbetsförmedlingen är enligt honom inte så viktig myndighet. För jobb "kommer inte från myndigheter, utan från individers skaparkraft och möjligheterna till företagsamhet". Så är det, punkt. Det finns ingen skillnad på person, och ingen som helst anledning till att skapa ett trygghetsnät eller stödinsatser. Eller bara lite hjälp på vägen. En tonåring med grav dyslexi som växt upp med föräldrar som själva haft det lite svårt i skolan är helt och hållet jämförbart med en tonåring som haft det lekande lätt från start och som känner att livet leker för snart börjar gymnasiet. Nej, fram med lite skaparkraft och starta eget, om du inte fått godkända betyg, för sjutton! En kv

Lösningar för ensamföräldra-familjer

Följande tio principer bör härmed vara vägledande i en god ensamföräldrapolitik FLEXIBILITET I ARBETSMARKNADEN: Låt ensamföräldrar få möjlighet arbetstidsförkortning, t.ex. 10-15 procent. BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID: Erbjud barnomsorg dygnet runt. ÖVERBRYGGA PROBLEM: En del ensamföräldrar behöver förstärkt stöd för att få ett jobb eller klara en utbildning. STÖD OCH RÅDGIVNING: Erbjud möjlighet till t.ex. familjerättssamtal eller familjerådgivning. FLEXIBEL UTBILDNING: Möjliggör för ensamföräldrar att studera på deras villkor, t.ex. med möjlighet till längre utbildningsperiod. MÖJLIGHET TILL KARRIÄR: Garantera ensamföräldra-vänlighet hos arbetsgivare, så att även ensamföräldrar får chansen till vidareutbildning och kompetensutveckling. INKOMSTTRYGGHET: Garantera en tryggad inkomst, även t.ex. för umgängesföräldrar. BALANS MELLAN FRITID OCH ARBETE: Säkerställ att ensamföräldrar, och alla småbarnsföräldrar, kan få en rimlig balans i livet. ETT SOL

Ett civilsamhälle i världsklass

Forum arrangerade under almedalsveckan utfrågning om civilsamhällets framtid. Alla åtta riksdagspartier, sex partisekreterare och två riksdagsledamöter, fanns samlade under Forums och Riksidrottsförbundets utfrågning i den Ideella trädgården i Almedalen och samtliga lyfter fram en tydlig problematik med en övervikt av projektbidrag eller allt för villkorade generella bidrag. Detta uttrycks även i politiken för det civila samhället men motsvarar inte alltid den verklighet våra medlemsorganisationer möter. I vår utfrågning lyfte även samtliga riksdagspartier fram föreningslivets särart i att vara just föreningar och inte offentliga verksamheter eller företag. På frågan om det är skillnad om en kvinnojour drivs av en ideell förening eller ett företag svarar exempelvis alla partier ja. Allmänna Arvsfondens uppdrag som i dag riktar sitt stöd åt projekt som jobbar för barn, unga och personer med funktionsnedsättning togs också upp under utfrågningen. Alla riksdagspartier utom Moderaterna

Ideologin är död. Länge leve ideologin?

Igår arrangerade Vänsterpartiet Västra Södermalm ett mycket intressant föredrag med Lennart Kjörling, med efterföljande diskussion, om social rörelser i Brasilien. Det går att läsa mer om här . Det uppstod debatt kring en hel del aktuella frågor.  De jordlösas (lagstadgade) ockupation av mark, som inte används "ur ett samhälleligt nyttoperspektiv", och att det ibland kan vara farligt (pga jordägarna). Och att denna utveckling försvårats av multinationella bolags bruk av jord. Och hur detta kan relateras till svensk allmänning - eller expropriation. För egen del började jag fundera på immateriell expropriation av konkurshotade skolor, när riskkapitalbolag missköter det de lovat leverera. En annan sak jag fastnade för var de jordlösas rutin att direkt efter ockupation (och när de kan sova på plats) ordnar skolor. För utbildning är det viktigaste som finns.  Helt säkert med inspiration av Paolo Freires teser, en person jag själv inspirerats av när det gäl

Min dotters hem när hon blir stor

Bild
Mamma, pappa och brorsan har fått egna rum i hennes hus. ;-)

Pågående forskning om den moderna familjen

Families and Societies är ett storskaligt europeiskt forskningsprojekt, som är i färd med att genomföra forskning om den moderna familjen. Ett nytt forskningsresultat kom i dagarna, vad gäller effekten på separationer (skilsmässor), där barn i mer resursrika familjer kan bli mer påverkade än barn i mindre resursrika familjer. Läs mer  här . Forskning vi väntar på rör bl.a. om barns  ojämlika villkor , förändrade  genus -relationer och förändringar i  livet . Följ gärna  EPIC ; European Platform for Investing in Children, som regelbundet försöker uppdatera information om forskning m.m. kring barn.

Underlätta etablering på bostadsmarknaden

Regeringen beslutar att ge Boverket i uppdrag att ta fram förslag i syfte att förbättra förutsättningarna för ny- och återetablering på bostadsmarknaden. Boverket ska belysa de konkreta etableringsproblem på bostadsmarknaden som individerna möter samt lämna förslag till åtgärder som kan underlätta etablering för hushåll och individer med svaga förutsättningar. Fokus ligger på de hinder som individerna möter när de ska ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden samt på förslag till alternativa och kompletterande åtgärder och styrmedel, särskilt förenklingar och förbättringar av olika regelsystem. Uppdraget ska rapporteras 1 december 2014. Mitt absoluta starkaste tips blir att inte kräva boendereferenser och horribel inkomstnivå, i relation till boendekostnaden.

Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö: ny forskning

En avhandling har publicerats av Birgitta Svensson. Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, samt att identifiera utmaningar i ett  förebyggande perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier, med intervjuer och enkäter. Resultatet visade att barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för enbart fysisk bestraffning samt för både fysisk bestraffning och våld mellan de vuxna. Barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning var dock inte mer utsatta för enbart våld mellan  vuxna jämfört med andra barn. Risken för våld var signifikant starkare för barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning från låginkomstområden, jämfört med samma grupp barn från medel- och höginkomstområden. Liknande kombinationseffekt fanns för långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och födelseland. Utlandsfödda barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning var den mest utsatta gruppen av alla. Slutsat

Fredrik Reinfeldts personlighet: näringslivet garanterar välfärd bättre än politiker

Jag skrev ett tidigare inlägg om ett citat av Reinfeldt , som för mig var chockerande tydligt vad han har för världsbild. Det handlar bland annat om ett grundantagande att människor egentligen är lata och att de behöver pengar som drivkraft. Tvinga människor prestera (med hot) eller sporra människor prestera (under konkurrens) verkar vara enda sättet att få folk att jobba. Med andra ord så existerar inte möjligheten att människor vill jobba, t.ex. för att de då mår bra, för att de gillar sina arbetskamrater eller för att de tycker om att göra det de gör i jobbet. Jag bemötte också Reinfeldts inneboende slutsatser, något jag tänker utveckla vidare längre fram (när jag får tid). Ny forskning delar upp oss människor enligt två världsbilder . - Den ena gruppen, som tillskriver människan ett inneboende värde, dvs. där t.ex. människans inre utveckling blir ett mål, har en tendens att se jämlikhet och omhändertagande som viktigt, tillsammans med nytänkande kreativitet. - Den andra g

Genen bakom fetma

Forskare har nu hittat genen - Mrap2 - som orsakar barnfetma. Det som är mest intressant är att det handlar inte om att de utan Mrap2-gen (eller med söndrig gen) äter mer. Det handlar snarare om att de utan Mrap2-gen inte bränner maten på ett normalt sätt.

Vad händer efter maximal tid i sjukförsäkringen?

ISF har granskat insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Undersökningen omfattar också inkomstutveckling och ekonomiskt bistånd. I granskningen ingår vilka insatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomfört för dem som återvänder till sjukförsäkringen. Gruppen, som lämnar sjukförsäkringen efter att ha nått försäkringens bortre gräns, är heterogen. Många har omfattande och komplexa sjukdomar, ofta både psykiska och somatiska. Dessutom är många svagt förankrade på arbetsmarknaden. Det innebär att förmågan och möjligheten skiftar när det gäller att kunna ta del av arbetsmarknadspolitiska insatser, få eller återgå till arbete eller att studera. Tre av tio personer hade fått ökade inkomster efter att de lämnat sjukförsäkringen. Samtidigt ökade andelen personer som behövde långvarigt ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Ett år efter att de lämnat sjukförsäkringen, hade var sjätte person med psykisk sjukdom - och som inte återvänt till

Bostadspolitik och landsbygdspolitik, och V:s sommartal

Bild
Debattartiklar om landsbygdspolitiken i söndags. både i DN och i SvD . Och Jonas Sjöstedt klargjorde också Vänsterpartiets strategier, i sitt sommartal . Där kom bl.a. gruvbolagens exploatering upp, som bör få tuffare krav. Ulla Andersson sommartalade också, om riskkapitalsbolagens framfart i vård och omsorg. Både bostadspolitik och landsbygdspolitik behöver utgå från ett helhetsperspektiv på människan, från solidarisk grund! Läs också min senaste artikel i ETC . Här finns fler artiklar om sommartalet: V: Vi viker inte om välfärdsvinster, SvD Riskkapitalbolag ska bort, SvD V vill stoppa gruvdrift i naturskyddade områden, Ekot Jonas Sjöstedt sommartalade i Umeå, Aftonbladet K-G Bergström: Smart gjort av Sjöstedt i talet, Expressen Stoppa privatiseringen av välfärden, TV4 Vem är rädd för Vänsterpartiet? Arbetarebladet Lyssna på Sjöstedt, liberaler, Norran Vinster i välfärden dominerade Sjöstedts tal, Ekot V vill skapa regler kring mineralutvinning, SvT Nyhe

Lönesänkarna, del 6

6. RIKA LÄNDER ÄR BEROENDE AV FATTIGA LÄNDER Finanskrisen och eurokrisen är lånebubblor som nu spruckit. Bolånekraschen i USA och den spanska krisen beror på konsumtion via lån, istället för lön. Pengarna som lånas ut kommer bl.a. från det svenska näringslivet. Sveriges export överstiger nämligen importen.  Överskottet på pengar hamnar på den internationella kapitalmarknaden. Allt mer av våra vinster exporteras. Ett bytesbalansöverskott innebär att man också måste exportera mer kapital. Länder som har bytesbalansunderskott måste importera kapital. De behöver medel för att kunna köpa mer än de säljer. Men det ger en risk för enorm ekonomisk instabilitet. Vi i Sverige låter andra sköta konsumtionen, finansierad med lån. Det är inte långsiktigt hållbart. Exportöverskottet i ett land är ett annat lands underskott. Så för varje bytesbalansöverskott i den svenska och den tyska ekonomin, krävs ett Grekland och ett Spanien med enorma bytesbalansunderskott. Skuldkrisen i en rad eur

Vad Fredrik Reinfeldt inte vill förstå eller låtsas om

Bild
Nedan citat tydliggör väldigt mycket, både vad gäller moderaternas ideologi och deras innovativa framtidsperspektiv. 1. Arbetslösa väljer egentligen fritid, dvs. de "väljer inte jobb". De är i grunden lata. 2. Människor behöver pengar som drivkraft. Att t.ex. arbeta av andra drivkrafter förekommer inte. 3. Ju fler som arbetar mer, desto bättre blir det för vårt samhälle. Det innebär att ett samhälle där alla vuxna arbetar dygnet runt, är ett perfekt samhälle. Och ständig tillväxt är det enda viktiga. 4. När näringslivet får mer vinst, skapar de fler jobb. Men, tyvärr Reinfeldt, det är inte så samhället fungerar. 1. Människan är i grunden en aktiv varelse, som vill bidra med att skapa, både för sig själv och för den större kontexten. Det är upp till vårt samhälle att skapa möjligheter att arbeta, samt att förebygga negativa faktorer som påverkar människor att gå mot sin natur, t.ex. leva destruktivt. 2. Människor behöver sällan ekonomi som drivkraft, utan tycker (när

Lönesänkarna, del 5

5. ARBETSLÖSHET ÄR EGENTLIGEN JÄTTEBRA Annie Lööf tycker inte att vi nått botten, utan hon tycker det är viktigt att sänka kostnaderna lite till: Det är viktigt att sänka lönerna ännu mer, så att ungdomar kan få jobb.  Lönespridningen ska vara större. Om fler söker jobb, dvs. fler är arbetslösa, och om fler är med och konkurrerar, så dämpas löneökningstakten och efterfrågan ökar på arbetskraft. Detta att konkurrens om jobben är en smart lösning har regeringen inte varit tydlig med. Denna politik – att medvetet skapa arbetslöshet - har dock inte varit framgångsrik. Trots att näringslivet har mer pengar för att kunna investera, så är sysselsättningen lägre än tidigare och investeringsgraden låg. Kapitalandelen i inkomstfördelningen har ökat. Vinstandelarna har ökat. MEN investeringsandelen har inte ökat. Dvs. när näringslivet får mer pengar, väljer de INTE att anställa fler, utan tar istället ut det som vinst. Det återkommer som en lärdom, gång på gång på gång! Reger

Lönesänkarna, del 4

4. NATIONALEKONOMERNA INTRÄDE VAR BÖRJAN PÅ SLUTET Det var vid denna tid som även nationalekonomerna började diskutera lönepolitik. Lars Calmfors, professor i nationalekonomi: ”Ännu mer löneåterhållsamhet nödvändig. Då minskar arbetslösheten, då anställer arbetsgivarna.” Men har vi inte precis konstaterat detta…? De anställer ju inte! De tar ut vinster istället. Löneökningen stod still i 20 års tid. Höstbudgeten 2000 lovade att fler jobb skulle komma, om lönerna stod still. Men trots det kom inte fler jobb. Istället växte inkomstklyftorna. Istället förlorade socialdemokraterna och det blev ny regering, med fokus på lika låg lönepolitik. Så vi kör en favorit i repris. Annie Lööf: ”Det är bättre att ha ett jobb med låg lön, än inget jobb alls.” Jobbskatteavdraget har två effekter på lönerna: 1. Löntagaren får en högre disponibel inkomst och pressar då inte fram en löneökning. 2. Det gör det mer lönsamt att jobba. Och ju fler som vill ha jobb, desto lättare

Ansvarsfull politik

Torsdag publicerade ETC en text jag skrivit om bostadspolitik:  http://www.etc.se/debatt/bostadsmarknaden-lider-av-brist-pa-politisk-vilja Vi behöver en ansvarsfull politik som vågar prata om Ansvarsfull Solidaritet, både ansvarsfullhet från de som ansvarar för skattepengarna till skola, vård och omsorg, och visad ansvar från de som för tillfället är i behov av hjälp och stöd. Vi behöver också en Tryggad Skolgång, inte en enda unge ska oroa sig för att hens skola går i konkurs!

Lönesänkarna, del 3

3. VAR INTE SÅ TASKIGA MOT OSS I NÄRINGSLIVET Rune Andersson: ”Det går inte att förhandla med näringslivet. Vi är ingen sluten enhet.” Nej, så kom inte här och skyll på oss rika, minsann! Vi är inte en organiserad grupp… Det konstiga är ju annars att det är väl just vad de är… en organiserad grupp? (Jag har hört Moderaterna beskrivas som en intresseorganisation med en touch politik.) När det passar näringslivet är de väl en väldigt sluten enhet, titta bara på de senaste skandalerna, där det visar sig extremt lönsamt att vara kompis med Moderaterna. Trots sänkta löner försvann jobb och det blev mer uppsägningar än på 60 år, till uppemot en halv miljon människor. Rune Andersson: ”Allt gick åt rätt håll.” Ja, till och med han kan se det. Allt gick åt rätt håll. För honom, alltså, och hans kompisar. Inte för oss andra. Facket gick med på att hålla en låg löneförhandling. Sjuk- och arbetslöshetsersättningar sänktes. Skatter sänktes 1990. Lönernas andel av inkomst

Lönesänkarna, del 2

2. EN ALLT MINDRE GRUPP BLIR ALLT RIKARE Den rikaste hundradelen äger 1/3 av all förmögenhet. Rikedomen i Sverige har med andra ord samlats där. Jesper Roine, Handelshögskolan:  ”Den lilla andelen rika får allt större andel av pengarna, och då blir det en mycket viktig grupp. Den översta procenten under sekelskiftet tjänade ca 20 procent av allt. Efter 1980 bryts trenden och toppinkomsttagarna har sedan dess fördubblat sina inkomster.” Rune Andersson återigen: ”Ett samhälle fungerar inte med för små inkomstklyftor. De fattiga måste klara sig men det måste vara skillnad.” Där ser man! (Tack, Rune, att de fattiga ändå får överleva.) Jag undrar varför det måste vara skillnad… Kanske för att de fattiga ska skärpa till sig, och förstå att de måste kämpa för att komma nånvart. Som Rune gjort. Att Rune råkade befinna sig på rätt plats, i rätt tid, har inte med saken att göra. Att det kom en slags jättevåg av ”good fortune”, och gjorde alla ”medel-rika” plötsligt snuskigt

Lönesänkarna: En saga om att bli rik i sex delar

Eftersom jag tycker SvT-dokumentären Lönesänkarna är så fantastiskt bra, har jag valt att sammanfatta dokumentären i sex delar, som med andra ord kommer att komma sex dagar i sträck på bloggen. Här nedan är del ett. EN LÖNENIVÅ SOM PÅ 1910-TALET ”Det är bättre att människor har jobb med lägre lön än inget jobb alls.” De orden kommer från Annie Lööf i SvT-dokumentären Lönesänkarna. Det är hårda ord, om vi betänker att de med låga löner oftast sliter ut sina kroppar, och därmed kan ha en rätt tuff pension att se fram emot. Ont i kroppen, utsliten, fattig. Undrar vad Annie Lööf skulle tycka, om hon fick hoppa på den chansen? Nedan text är en ytlig sammanfattning av just Lönesänkarna, som jag rekommenderar alla att se. Alla citat går med andra ord att kolla upp i programmet. Trots hög arbetslöshet i 20 år har tillväxten varit hög. Exportindustrin har haft stor framgång. Hur kan det komma sig? Lennart Schön, professor ekonomisk historia, säger: ”Värdet av vad varje anst

Långt kvar till jämställt beslutsfattande i EU

Endast 16 procent av styrelse­leda­möterna i EU:s största börs­företag är kvinnor, 84 procent är män. EU‑kom­missionen har länge arbetat för att öka jäm­ställd­heten och förra året kom ett för­slag till direk­tiv om jämnare köns­för­del­ning i bolags­styrelserna. Läs mer  http://www.scb.se/Pages/Article____358942.aspx

En modig välfärdspolitik kräver nerväxt

”Om folket röstar på rödgröna, kommer majoriteten få det ekonomiskt sämre”. Det är ödesmätta ord från Carl B Hamilton ( SvD 4/8 ), som lovar att alliansen istället kommer att medföra en ständigt växande samhällsekonomi. Vad Hamilton inte tydliggjorde var att det beror alldeles på vem du är. Är du ensamstående förälder så är chansen snarare hög för att du kommer att få det sämre. Medan utgiftskontot bara blir större och större kommer din inkomstökning vara minimal, vilket ytterligare tär på ”lyxkostnader” såsom tandläkarbesök och vinterskor. Är du ung, är chansen rätt hög att du inte får ett jobb under de närmsta åren. Och är du vuxen långtidsarbetslös, är du troligtvis med i gruppen som under de sista sju åren enligt SCB har ökat från sju till 28 procent, som blivit märkbart fattigare. (SCB) Chansen är då stor att du tillsammans med 1,2 miljoner medborgare till finns i Kronofogdens system. Och är du, ve och förbannelse, långtidssjukskriven finns inte mycket hopp.  Den Stora Utförsäk

Rösterna i mitt huvud...

Eleonor Longden ser hennes röster i sitt huvud, som konsekvens av diagnosen schizofreni, som en sund reaktion på osunda omständigheter.

Religion and politics

"All religions is against common sense. All religions is build on dubbel-standard. I cant believe in a God that is not just. He or She must be just, or he or she cannot be a God! /.../ They use religion is politics. Religion itself is a political ideology." Nawal El Saadawi.

Varför motarbetar vi högskolestudier?

Om en vuxen person vill genomföra högskolestudier, och ta en examen, borde vi stötta den personens avsikt. Även om hen råkar vara småbarnsförälder. Till och med om hen råkar vara ensamförälder! Vad vi istället gör - från statligt håll - är att motarbeta individen på alla möjliga sätt. Fastän vi inte har så överväldigande många universitet eller högskolor, verkar det varje höst vara en stor chock att så många studenter nu ska flytta in i den aktuella staden för att studera. Och då pratar vi om unga singlar, som i princip kan sova på kompisens soffa några nätter. Hur en ensamförälder ska lyckas ordna högre studier, med sitt barn, är en omöjlighet att svara på. Fortfarande idag erbjuds studiebidrag/-lån enligt en modell som för tankarna till bondesamhället. Tänker de sig att studenten ska hem över sommaren, för att hjälpa föräldrarna att skörda? En ensamförälder får ett studentbidrag på nästan 3,000 kr samt får möjlighet att ansöka om tilläggsbidrag på ca 1,000 kr. Till detta till

SIP: osannolik lösning på europeisk kris?

120 miljoner människor i Europa, 24.2% av befolkningen, är i risk för fattigdom och social utestängning. 26 miljoner eller 10.7% av arbetsför befolkning är arbetslösa. Ungdomsrbetslösheten är på 22.7%, gruppen NEET (ej i arbete, utbildning eller träning) är 12.9%. Kommissionen sätter nu sitt hopp på SIP (Social Investment Package), som ska stärka det sociala stödet i Europa, och inte minst stötta människors förmågor och kunskaper. Det handlar om stärkt grundutbildning, förebyggande arbete mot skolavhopp, förstärkt hälsovård, boendestöd och livslångt lärande. SIP är tänkt att vara ett led i arbetet med Europa2020 (för att bl a minska antalet fattiga med 20 miljoner) genom att främst stärka arbetsmarknaden genom sociala innovationer och sociala företag. Kommissionen menar att SIP inte innebär ett större spenderande på sociala området, utan snarare syftar till högre effektivitet (då flera medlemsländer med liknande ekonomi har vitt skilda sociala resultat). Syftet är också att kom

Lågkonjunkturbarn blir oroliga tonåringar

Barn som föds under lågkonjunkturen får mer problem än barn som föds under bättre ekonomiska tider. Vanliga problem var arbetslöshet som vuxna, högre risk för att bli kriminell eller använda droger samt högre risk för att leva destruktivt på andra sätt.

Global Witness

Jag sitter INTE på jobbet och tittar på film! ;o) Denna såg jag för någon månad sedan, men vill ändå delge till andra. Organisationen Global Witness  http://www.globalwitness.org/ :

Välfärd utan ekonomisk tillväxt

En vanlig dag

@sophialovgren: Dotter: "vad är alzheimers?" Jag: "det är när man försvinner bort, typ" D: "som att man bara blir mindre o mindre till en liten prick?"  @sophialovgren: --> Jag: "nej, mer som att man tappar bort sig själv." Dotter: "så att armar och ben ramlar bort och försvinner?" Klok dotter, stressig mor

Låt marknaden få svinga sitt magiska trollspö - ologiska slutsatser som bedrar

Jag läser flera intressanta texter i dagens tidningar. Det är så rörande att både DN och SvD är så överens om hur fint det vore med marknadsanpassade hyror. Även om jag i princip inte riktigt förstår hur... Friare hyror ökar utbudet , skriver SvD. Resultatet av att hyrorna baseras på bruksvärdessystemet (och inte följer "vanliga principer om utbud och efterfrågan") leder enligt Amelie Langby till stillastående marknader, inlåsningseffekter och att vissa helt ställs utanför bostadsmarknaden. Men hur ska det konkret gå till? Jo, det får vi veta i DN, Insiderns marknad . "När en värd inte kan ta ut marknadsmässiga hyror för attraktiva, äldre bostäder är det svårt att motivera välbeställda hyresgäster att bryta upp sig till en nyproducerad lägenhet med högre standard. Flyttkedjan avstannar. Därmed blir det inte heller lönsamt nog att bygga nytt, trots att efterfrågan i grunden är stor. De som drabbas värst är alla de som saknar höga inkomster och stora kontaktnät och som

Solidaritet innebär att tacka nej till mer i plånboken

Jag dansar på moln! Lycka! Sex slumpmässiga personer i SvD vill inte ha sänkt skatt utan solidaritet!! http://j.mp/14xAojB  Det är verkligen en modig politik de efterfrågar, som pratar klarspråk och tydliggör ideologier. Vad är viktigast: att medel- eller höginkomsttagaren får mer i plånboken eller att motarbeta den misär som blir allt tydligare i samhället? Jag tror flertalet av oss inte längre orkar se på när hemlösa, hungriga och trasiga människor förtvivlat försöker klara sig för dagen.

Skuldsanering en dans på rosor?

Ekot berättar idag att antalet ansökningar om skuldsanering på 5 år ökat med 50 %. På kronofogdens hemsida står att ca 9,000 st ansökte om skuldsanering. Ca 4,600 fick skuldsanering. Ca 2800 fick avslag. År 2012 ansökte ca 8,000, där 4,800 fick ja och ca 2,700 nej. Ca 1,2 miljoner medborgare finns aktuella i Kronofogdens register, enligt Lena Bäcker. Ett fåtal av dem skulle gå att härröra från "Lyxfällan". Skuldsanering går till så att du som fått godkänt lever på existensminimum under fem års tid. Det innebär att du får tillräckligt för att överleva, typ. Det är mycket möjligt att ovan situation kan te sig som något en person men forskning visar att överskuldsatta är fysiskt och psykiskt mer sjuka än vad icke skuldsatta är, samt riskerar i mycket högre grad att dö i förtid. Även personer som är under skuldsanering mår generellt mycket sämre än icke skuldsatta. Med andra ord verkar det inte vara ett eftertraktat tillstånd. Ungefär samma situation som att vara arbet

En gång för länge sedan...

... fanns en kamp mellan det onda och det goda. Det onda försökte besegra det goda, men det goda kämpade till slut och vann. Och därmed förvandlades samhället från kapitalism till socialism till kommunism... Eller? Från diktatur till demokrati... Eller? Jag vet inte riktigt vad jag ska tro, men det är ju enligt västerländsk diskurs enligt Eric X Li. Han har bott i USA, varit riskkapitalist, men bor nu åter i Shanghai. Och har ett styvt arbete i att berätta för oss om Kina.

För argumentationens skull

Såhär inför valet 2014 kanske vi ska lära oss argumentera respektfullt?

Älskade Pride 2

Bild
Kan inte låta bli... ;o) OBS! Jag har medvetet försökt att enbart lägga upp bilder som inte tydligt visar ansikten, i de fall det inte rör sig om offentliga personer. Om någon helst ser att ett visst foto tas bort, gör jag det med glädje.

EU-valet 2014

Jag är tokglad för jag ska få åka till Bryssel i september, och delta i en form av workshop, där europeiska intresseorganisationer ska ha kunskapsutbyte inför EU-valet nästa år! Jag tror det finns allt att vinna, av att just civilsamhället går samman, och skapar kunskap, gemensam samverkan och enad front i att skapa ett bra EU-val, i demokratisk anda, med de bästa representanterna möjliga. Jag kommer att löpande berätta om detta arbete.

Älskade Pride

Bild
Stolthet, lycka, tolerans. Det är Pride för mig. En annan värld är möjlig. Det tycker jag dessa bilder visar.   OBS! Jag har medvetet försökt att enbart lägga upp bilder som inte tydligt visar ansikten, i de fall det inte rör sig om offentliga personer. Om någon helst ser att ett visst foto tas bort, gör jag det med glädje.

Debatt om sjukförsäkringsreformen: en fråga om människosyn

Nedan är en interpellationsdebatt mellan främst Shadiye Heydari (s), Ulf Kristersson (m) och Finn Bengtsson (m), som du också finner här . Eftersom ni hittar hela texterna i länken, väljer jag att enbart välja ut citat, för läsvänlighetens skull. Det är en intressant och lite omskakande berättelse om hur olika människosyn vi kan ha. Personliga berättelser om stress, otrygghet och oro gills inte, utan det är siffror om hur många som kommit åter till arbete som lyfts fram. Det handlar i slutändan om vad politiker anser är bäst för människan. Vad behöver en sjuk människa? Behöver den "pushas på lite", utmanas till att åtminstone testa arbete? Eller behöver den återhämtning och reflektion? Jag skulle tro en mittenväg, dvs. det beror på stunden, människan och situationen. Men vad som blir viktigast är ändå alla berättelser från människor som mår dåligt, inte minst från Onådiga Luntan . Om människor som säger att de hellre vill dö, än leva som de gör. Snygg slut-touch med Ulf K