Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2012

Lanseringsmingel

Det löser sig jämt – Om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen Bokrelease och mingel Tisdagen den 4 september 18.00-20.00 IOGT-huset, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm Författarna Sara Dahlin och Johanna Lauri presenterar boken och Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby, Tomas Wetterberg, Män för Jämställdhet och Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa Föräldrar kommenterar. Därefter blir det mingel! Begränsat antal platser, anmälan till tomas@foff.se . http://www.foff.se/index.php?id=104

Styrelsemöte i helgen

I helgen är det styrelsemöte i Malmö. En viktig sak att diskutera där är ansökan av verksamhetsbidraget 2013, hos Socialstyrelsen. Vi ska även diskutera fortsättning av planering av 90-kontot, som vi ansöker om. En viktig del av Makalösas framtid tror jag nämligen ligger i att både bredda och fördjupa verksamheten. Bredda, genom att öppna upp för flera inflöden av inkomster, som kan användas till våra kärnaktiviteter, t.ex. 90-konto och givarverksamhet. Fördjupa, genom att erbjuda medlemmar olika former av attraktiva medlemsförmåner och olika slags aktiviteter. Mer om detta längre fram! :o)

Sätt barnen i centrum vid vårdnadstvister...

fastslår jag i Newsmill artikel från juni i år: http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/02/s-tt-barnen-i-centrum-vid-v-rdnadstvister Överhuvudtaget ska vi alltid sätta barnet i centrum. Det innebär att en logisk plattform för vårt arbete är barnkonventionen: http://unicef.se/barnkonventionen Därför är Makalösa Föräldrar medlem i paraplyorganisationen Nätverket för Barnkonventionen: http://barnkonventionen.se/ Om Barnkonventionen får du höra mer om, om du kommer till vår heldag 9/9, läs mer på första sidan.

EU-budget must have children at its heart

Bild

Barnfattigdomsdebatten fortgår - men vad sägs?

Rädda Barnen fortsätter med debatten kring barnfattigdom: http://debatt.svt.se/2012/08/14/sa-hur-manga-fattiga-barn-ska-vi-acceptera-i-sverige/ Och det är förstås föredömligt. De politiska partierna menar att de också vill arbeta för att förebygga fattigdom: Moderaterna menar att de har en effektiv jobbpolitik: http://debatt.svt.se/2012/07/19/var-jobbpolitik-har-raddat-tusentals-barn-fran-fattigdom/ Kristdemokraterna menar att pengar inte är det viktigaste (vilket jag gärna skulle vilja höra de drabbades kommentarer kring): http://debatt.svt.se/2012/07/26/pengar-inte-det-viktigaste-medlet-for-att-stotta-fattiga-familjer/ Folkpartiet vill att det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete: http://debatt.svt.se/2012/08/09/det-maste-bli-mer-lonsamt-att-ga-fran-bidrag-till-arbete/ Centern vill ge arbetslösa förtur till jobb: http://debatt.svt.se/2012/07/31/ge-arbetslosa-fortur-till-jobb/ Socialdemokraterna hjälper gärna till att hitta lösningar på problemet: http://d

nu börjar skolan

SvD ledare skrev i lördags om att vuxna måste ta mobbningen på allvar: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vuxna-maste-ta-mobbningen-pa-allvar_7431498.svd Jag anser att vi i vårt samhälle med en självklarhet inte ska tillåta att det finns barn som får ont i magen av att tänka på skolan, att det finns barn som dagligen kränks och att det finns barn som tar sitt liv på grund av en hemsk skolsituation! Jag har själv vandrat omkring i några skolor, inbjuden, inte som en mysko främling. Och i vissa skolor får till och med jag ont i magen. Stämningen är hätsk och snudd på fientlig. Glåpord far omkring i luften. Barn puttas på. Och... vuxna syns knappt alls. Det måste vara det genomgående temat, vuxna måste finnas där barn och ungdomar finns. Jag förstår att lärare behöver rast, jag pratar om vuxna som är genuint intresserade av att stötta i skolor, som kanske t.o.m. har någon form av utbildning, som i vilket fall får någon slags kompetensutveckling i bl.a. etik och värderingar och som

EAPN: Serious failure of Europe's 2020 Strategy

Europe 2020’s poverty target will not be met with current approach! EAPN’s analysis highlights serious failure of Europe 2020’s Strategy to promote coherent anti-poverty strategies, undermined by economic governance Brussels, 16 July 2012 - As the internal EU debates about new priorities for Europe 2020 in the Annual Growth Survey 2013 commence, EAPN has published its Analysis of the 2012 National Reform Programmes (NRPs) and National Social Reports (NSRs): An EU worth defending: beyond austerity to social investment and inclusive growth . The report assesses the contribution of all areas in the NRPs and NSRs to effective policies for poverty reduction: macroeconomic, employment and social inclusion policies, Structural Funds and participation of stakeholders. The overwhelming verdict is a ‘fail’, in all fields. Despite the promises of the Commission’s Annual Growth Survey priority 4 – to tackle unemployment and the social consequences of the crisis -, poverty has increas

Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete

Folkpartiet har på sistone tydligt tagit ställning för t.ex. höjt underhållsstöd: http://debatt.svt.se/2012/08/09/det-maste-bli-mer-lonsamt-att-ga-fran-bidrag-till-arbete/ Det tycker vi förstås är bra! Med anledning av ovan debatt vill jag också rekommendera DN:s ledare, från 12/7, om att svenska samhället måste öppna fler dörrar: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppna-fler-dorrar Det är nedbrytande att vara beroende av socialbidrag, och det är något som riskerar att gå i arv. Det skapar en destruktiv maktlöshet, som det kan vara väldigt enkelt att tycka och säga att en person borde göra allt för att ta sig ur, men som det är mycket svårare att faktiskt göra. Ovan tendenser skapar ett än mer segregerat samhälle, och det förlorar vi alla på!

Barnombudsmannen: Barnets rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra insatser för att sprida och kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Utgångspunkt för genomförandet är Barnombudsmannens kommunikationsstrategi, Pejling och dialog - Att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige 2012 - 2014. Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt berörda myndigheter. Syftet med uppdraget är att kommuner, landsting och statliga myndigheter ska känna till och förstå hur strategins nio principer kan användas som ett verktyg för att säkerställa barnets rättigheter inom den egna verksamheten. Barnombudsmannen får använda högst 3,7 miljoner kronor för att genomföra uppdraget under 2012. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2013. http://www.regeringen.se/sb/d/15804/a/196946

Socialstyrelsens arbete mot våldsutsatta barn behöver förbättras

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/arbetetmedvaldsutsattabarnbehoverforbattras Årligen sjukhusvårdas 3 000 barn efter övergrepp. Polisen tar emot 19 100 anmälningar om barnmisshandel. För att arbetet med våldsutsatta barn ska bli bättre måste kunskap och erfarenhet samordnas och sätten att arbeta utvecklas. Det skriver Socialstyrelsen till regeringen och föreslår att myndigheten får ansvar för den nationella samordningen. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn. Det handlar om misshandel, psykiskt våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, bevittnande av våld eller kränkande behandling. I uppdraget ingick också att analysera behovet av att peka ut en aktör med samlat nationellt ansvar. Barnahusen viktig kunskapskälla Kartläggningen visar bland annat att en viktig källa till kunskap är landets drygt 30 barnahus. Där samverkar kommuner, landsting och stat kring barn som bevittnat våld eller själva misstänks

fun jump

Bild

Alla Kvinnors Hus om umgänge

Fel att tvinga barn att umgås, skriver Ann Isaksson, verksamhetschef: http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx Isaksson pekar på orimligheten att rädda barn ska tvingas till umgänge med den förälder som tills helt nyligen slagit, hotat och kränkt andre föräldern. Och Isaksson pekar också på en viktig insikt: I det första skedet efter en separation behöver inte umgänge vara absolut nödvändigt och påstressat. Låt istället den våldsamma förövaren få hjälp till att hantera sin aggressivitet, innan han - vilket det ofta är, om vi ska prata klarspråk - får träffa sina barn. En barndom går inte i repris. Under de mest inflammerade perioderna kan det faktiskt vara det bästa för ett barn att få vila från våld och hot. Detsamma gäller också när vi ser till underhållsstöd. Under den mest inflammerade perioden kan det bästa vara att ha en neutral myndighet som sköter det ekonomiska stödet och/eller transfereringarna.

Delat barnbidrag skapar nya konflikter

Flera remissinstanser har i sina svar angående delat barnbidrag lyft fram faran att fattiga mammor och barn ska komma i kläm, samt att ett nytt system ska skapa nya konflikter: http://rod.se/myndigheter-oroliga-f%C3%B6r-delat-barnbidrag-0 Sveriges Makalösa Föräldrar hävdar ju detsamma, vilket vi lyft upp sedan SoU:n Fortsatt föräldrar kom 2011. Möjligheter att förhindra utbetalning till föräldrar som inte tar ett ekonomiskt ansvar, utan bara håvar in pengarna, kommer enligt Uppsala universitet bli mycket begränsade. Vad som förbises är det faktum att en separation ofta är resultatet av svårigheter att kommunicera. Och ytterligare ekonomiska "strider" riskerar bara att ytterligare förstöra dialogen. De som förespråkar delat barnbidrag vill med detta ge tydliga signaler att båda föräldrar har delat ansvar. Lagstifta i så fall kring föräldradagarna, dela t.ex. upp i tre delar. Och börja med att grundligt utreda hur detta kan bli för den grupp kvinnor som lever under hot o

Hur bekämpar vi fattigdomen?

Enligt KD:s Emma Henriksson är inte pengar det viktigaste när vi stöttar fattiga familjer. http://debatt.svt.se/2012/07/26/pengar-inte-det-viktigaste-medlet-for-att-stotta-fattiga-familjer/ Jag tycker hon förenklar ekvationen, och bl.a. bortser från den gnagande oron en förälder kan plågas av, när pengarna aldrig räcker till. Då kanske det inte är så enkelt att njuta av all tid man har... FP:s Jan Ertsborn kräver istället höjt underhållsstöd, vilket i sig höjer underhållsbidraget. http://hn.se/asikter/debatt/1.1709518-hoj-underhallsstodet-och-fa-hojda-underhallsbidrag Det är ju vad vi hävdat länge, så vi blir förstås glada av att läsa detta.... Läser också med glädje Akademi SSR:s krav på en mammafattigdomskommission: http://www.cisionwire.se/akademikerforbundet-ssr/r/dags-for-en-mammafattigdomskommission--ulf-kristersson,c9288235

EAPN: stop attack on social protection

EAPN urges EU leaders to stop their attack on Social Protection Systems Brussels, 19 June 2012 – In advance of the Employment and Social Affairs Council (21-22 June), EAPN has written to Ministers of Social Affairs urging them to defend Social Protection and Social Welfare systems, which the austerity measures continue to undermine. Unless a new approach is found, the social, economic and health costs will be enormous and difficult to reverse. “Cooperation to protect our welfare States should be a key priority for EU leaders if we are to avoid a complete disintegration of social cohesion” said Sergio Aires, President of EAPN. “It is time for Ministers to show commitment to the welfare State by agreeing a target to defend adequate spending levels on social protection systems and to pursue fairer tax systems to ensure the funding is available to reach the target”, he added. “The austerity approach is clearly not working and far from making progress on the target to reduce poverty.

EAPN press release

Member States must support investment in a strong European Social Fund (ESF) if they are serious about Poverty Target Brussels, 21 June 2012 – Today, 18 social NGOs have sent a joint letter to Prime Ministers ahead of their General Affairs Council meeting on 26 th June, urging them to back the European Commission’s proposal on the Cohesion policy budget and on the European Social Fund (ESF) for social inclusion and fighting poverty. This proposal is vital as nearly 1 in 4 persons are already experiencing poverty and social exclusion in the EU, a situation that demands urgent social investment. Still, a vast majority of Prime Ministers are ready to reject this proposal, jeopardising any potential delivery on the Europe 2020 poverty reduction target and, more widely, any kind of recovery, and giving signs of indifference to the - more and more numerous – people living in poverty and social exclusion. The European Commission made a proposal in October 2011 to allocate 25% of the

Olika generationer?

Läser hur olika generationer beter sig i arbetslivet. Född på 40-talet, babyboomers, är moraliska, värdedrivna och självcentrerade. De är också företagsamma, lojala, dominanta materialister. De vill ha rak kommunikation och tydliga värderingar. Födda på 60-talet, generation x, är tuffa, kritiska och ambitiösa. De är också självständiga, objektiva, cyniska ensamvargar. De vill ha ansvar och feedback. Födda på 80-talet, generation y, är energiska, konventionella och med hybris. De är också positiva, ifrågasättande, naiva lagspelare. De vill bli coachade och uppmärksammade. Läs mer William Strauss och Neil Howe, Generations Linus Jonkman, Generationsanpassat ledarskap

Fortsatt fattigdomsbekämpning

Hej alla! EAPN, European Anti Poverty Network, Europa är ute med en namninsamling för att påverka besluten om fördelningen av strukturfonderna för nästa period. Bakgrunden är att det just nu ser det ut som att man kommer att backa från den ursprungliga planen, att 20 % av ska gå till de Europeiska Socialfonderna (ESF) vilket också leder till att man backar från löftet om att 25 % av dessa ska öronmärkas för fattigdomsbekämpning och kamp mot utanförskap. Detta kommer förstås att påverka mängder av projekt och verksamheter som kommer att få mindre möjligheter att leva upp till den ambition EU satt, nämligen att minska fattigdomen i Europa med 20 miljoner fram till 2020. Ska den ambitionen kunna förverkligas måste EU naturligtvis satsa på att utveckla arbetet inom socialfonden och stå fast vid den ursprungliga planen. EAPN Sverige vädjar till dig att du går in via länken nedan för att visa ditt stöd för fortsatt fattigdomsbekämpning inom EU och att du sprider det vidare till dina

Svensk innovationsstrategi

Svensk innovationsstrategi: en bondes omsorg om korna eller ekorrars egen kamp för överlevnad? Utvecklingen mot att främja stöttandet av fler samhällsentreprenörer och mer sociala innovationer har under de senaste åren i Sverige ökat märkbart. Det har delvis berott på insikt om att detta entreprenörskap med samhällsnytta i någon form är nödvändiga beståndsdelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle i ekologisk, social och ekonomisk mening. Detta ska dock inte tolkas som att sociala innovationer i Sverige är ett helt nytt fenomen. Det har naturligtvis alltid funnits organisationer med goda syften, och eldsjälar med gott hjärta. Dock har den nya informationstekniken och digitaliseringen av media skapat helt nya möjligheter för dessa eldsjälar, samtidigt som nya klimathot, globala orättvisor och ekonomiska kriser skapat behov av nya, kreativa lösningar. I Sverige ses allmänt sociala innovationer, och socialt företagande, som ett företagande där kärnverksamheten inte bara ger i

Finns svensk barnfattigdom?

Mät barnfattigdom rätt, tycker riksdagspolitikern Anders W Jonsson, C:  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mat-barnfattigdom-med-ratt-matt_7380294.svd På ett sätt har han en poäng, det är sant att relativ fattigdom ses som sämre om majoriteten får det bättre, och därför vore det (enligt hans logik) bäst om förbättringar inte alls genomfördes. Jag skulle dock vilja vända på perspektivet och säga: Om nu en majoritet får det bättre, med bl.a. högre löner, är inte det skäl för att se till att inte heller en minoritet fortsätter att ha det svårt? Jag måste också få säga att det finns fler kriterier än "två par skor" och "internetuppkoppling". Ja, ett flyktingbarn är väl antagligen glad bara över att inte längre leva i livsfara. Men det är väl enormt viktigt att detta barn t.ex. snarast får tillgång till både sjukvård och förebyggande hälsovård?  Anders W Jonsson nämner aldrig den "riktiga" gruppen, de som verkligen är fattiga. Jag undrar om han sjä