Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2013

Hur skapa jämställdhet?

Sveriges Makalösa Föräldrar försöker på olika sätt skapa jämställdhet - och förstås ensamföräldravänlighet - på arbetsplatsen. Vi har sedan tidigare utvecklat en kurs i Jämställt Föräldraskap, som nu börjar omformas till Parent(es) - föräldravänliga arbetsplatser. Nu skriver jag inte detta för att göra reklam, utan för att det finns helt klart en svårighet i att skapa nödvändiga förändringar i arbetsorganisationen, och där ingår kartläggning och måluppfyllelse, och på något sätt måste det ligga en inre konflikt i det operativa genomförandet, dvs. att attrahera topptalanger av båda könen, att stärka balansen mellan arbetsliv och privatliv, att främja karriärmöjligheter och - framför allt - ta vara på kompetens. Under vårt arbete kan vi börja med (för det är lång väg att gå) att konstatera: För att skapa en solid grund för jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen, måste jämställdhet bli en del av företagskulturen. Här är förstås företagsledningen oerhört viktig, som drivande k

Extra årsmöte

Extra årsmöte , söndagen 24 november 2013 kl 13-15, Klara Södra Kyrkogata 20 Sveriges Makalösa Föräldrar behöver utlysa ett extra årsmöte, söndagen 24 november, kl 13-15. Det extra årsmötet utlyses för att lösa mindre problem. Det handlar alltså inte om någon större beslutsfråga, som t.ex. organisationsförändringen. Det handlar i sin helhet om tre punkter: Två ersättare till styrelsen, på fyllnadsval, fram till ordinarie årsmöte i april. Ändring av stadgetexten vad gäller antalet ledamöter i styrelsen. Byte av revisor.

Papparollen på modet?

Det blir bra - manual för skilda män av Ola Ringdahl Andra sidan oss av Max Bergander Pappalogi av Manne Forssberg På bara några månader har tre böcker om papparollen och om föräldraskapet tillsammans eller ensam författats av tre olika män. Och det är en spännande trend! Särskilt spännande när en av dem säger att allt han hittade var "böcker för pappor om hur de skulle ta hand om sina fruar, typ", vilket inte alls intresserade honom, för han ville ha sin egentid med barnet. Jag gläds! Individualiserad föräldraledighet och Jämställt Föräldraskap är ju klara konsekvenser av detta! Och vårdnadsfred! Självfallet ska det delade föräldraskapet vara ett mål för alla par! Och stöd för de par som ännu inte nått dit.

Grön ekonomi också plundring?

Grön ekonomi privatiserar och plundrar folkets gemensamt ägda naturtillgångar. Vi sätter prislappar på miljön, för att skapa hushållning, men istället resulterar det i enklare försäljning av naturen. Friends of the Earth förklarar:

Ett allt mer intolerant EU?

Alliansfritt berättar om Gunnar Hökmark & co som valt att stoppa rätt till sexualundervisning i EU-parlamentet. Videoklippet Alliansfritt refererar till skrämmer och frustrerar. Nästan samtidigt väljer då kristdemokraterna att kritisera EU för den allt större makten. Och en av de mest intoleranta och medeltida krönikorna publiceras, från en kristdemokrat . Mikael Gustafsson , ordförande jämställdhetsutskott, skriver själv om det otroligt kränkande beteendet han möttes av. Och mitt i allt, som ett tillspetsat exempel på allt ovan, kommer det fram att en ultranationalistisk EU-parlamentariker konsekvent röstar ja... utan att veta vad han röstar ja till. Jag vill veta: röstade han ja till ovan? Läs även det som representerar total motsats till demokrati, parlamentarism och öppenhet... Det som kostar 10,000 kr/timmen, för att få... Själv tänker jag på Rosa Luxemburg... "Det är totalt felaktigt och ohistoriskt att föreställa sig det lagenliga reformarbetet endast so

Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa

KvinnorKans  projekt Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa genomförde nyligen ett seminarium, med en rapport som gavs ut. Det är en mycket bra rapport! Om du skulle vilja ha en rapport i tryckt form kan du beställa till självkostnadspris, 150 kr inklusive frakt. Här nedan får du ett utdrag av rapporten: "De förhållanden under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras påverkar deras hälsa. Samma förhållanden bidrar också till skillnader i hälsa mellan olikagrupper i samhället. Sammanfattningsvis kallas sådana förhållanden för hälsans sociala determinanter eller bestämningsfaktorer. Det handlar vanligtvis om samhälleliga förhållanden såsom socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, sjukvårdssystemets och utbildningssystemets utformning, boendemiljöns kvalitet och liknande. Men det kan också handla om förhållanden som ligger betydligt närmare den enskilda människan, till exempel sociala relationer, beteenden såsom rökning och alkoholkonsumtion och olika påfrestningar

Forskning om arbetsmiljö

Arbetsmiljön är oerhört viktig. Ny forskning visar på att tydlighet är ett av de största kraven för en bra arbetsmiljö. En tydlig organisation med klara mål och förväntningar, väl fungerande arbetsgrupper och att medarbetaren har kontroll över sin arbetssituation blir alltmer betydelsefullt för hälsan.  Men d agens arbetsliv är föränderligt med flexibla verksamheter, många olika anställningsformer och höga krav på social förmåga. Det gör det kanske svårt att skapa tydlighet. Om detta och mycket mer har Cathrine Reineholme diskuterat i sin  avhandling  från Linköpings universitet. I samband med detta blir det förstås viktigt hur chefer har det. En bra faktor för chefer är t.ex. att utnyttja sin fulla kompetens, goda relationer till medarbetarna och återkoppling i rollen som chef.  En negativ faktor är enligt Daniel Lundqvist att ha ett för stort antal medarbetare under sig. Han har i sin  avhandling  analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap.

Privata företag får utreda vårdnadstvister

Juridisk gråzon Mer än var femte kommun, 23 procent, använde privata företag för att göra utredningar om vårdnadstvister under förra året, visar SVT:s granskning. Men på många håll har man sett risker med att låta företag stå bakom utredningarna om hos vilken förälder barnen ska bo. Så här skriver  SVT : Vi skickade ut en enkät med ett antal frågor till den person som ansvarar för familjerätten i samtliga 290 kommuner. Våra frågor handlade om utredningar angående vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken. Utskicket med frågorna gick ut till samtliga 290 kommuner. Men det ser lite olika ut i kommunerna när det gäller ansvaret för familjerätten och dessa utredningar. En del kommuner har gått ihop med andra närliggande kommuner och har en gemensam familjerättsenhet. I en del är ansvaret för utredningarna delegerat till flera olika stadsdelar. Det gjorde att antalet respondenter ökade från 290 till 303. Viljan att svara på enkäten var mycket stor. Engagemanget och återko

Kevin Breel: Confessions of a depressed comic

Vi utgör en helhet, enligt Einstein

A human being is part of a whole, called by us "universe" - a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest…a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.   --Albert Einstein

Red Cross: From bad to worse

Red Cross har published a report , where they establish that poverty and social exclusion in Europe has only gotten worse. The gap between rich and poor is increasing. The countries worst off are Bulgaria, Latvia, Romania, Lithuania and Croatia. And children are off course at worst risk, since they experience great risks of different trauma growing up in poverty. People living below the national poverty line defined as a percentage on the country's total population are (with full statistic in the report): Austria 5.2 Belgium 15.3 Bulgaria 22.3 Denmark 13.0 Finland 13.7 France 14.0 Germany 15.8 Greece 21.4 Iceland 9.2 Netherlands 8.7 Norway 10.5 Spain 21.8 Sweden 14.0 The Red Cross recommend: - Guaranteed Social Safety Nets - No indiscriminate cuts on healthcare - Ensured rights of migrants - Expanded active labour market - Cooperation private and civil society sector social work Swedish text here .

Ett "flödesinriktat" arbete sker både med ett visst givande och ett visst tagande

Unionen menar att det krävs en mobilpolicy, när allt fler är "ständigt tillgängliga". Deras undersökning pekar på att drygt fem av tio tjänstemän är tillgängliga dagligen (utöver ordinarie arbetstid), där en majoritet tycker att jobbet spiller över på fritiden. Naturligtvis är detta allvarliga varningssignaler. Prioriterade resurser måste läggas på att förebygga stress och ohälsa. Mobilpolicy kan vara en bra riktlinje i detta. Samtidigt måste vi också komma ihåg att "den ständiga tillgängligheten" hör ihop med möjligheten till att arbeta på distans, ofta i hemmet. Och denna möjlighet är inte enbart kopplat till ett krav från arbetsgivaren, tvärtom många tjänstemän välkomnar denna möjlighet. (Fast naturligtvis ska det inte vara en ständig tillgänglighet!) Sex av tio tjänstemän jobbar enligt Unionen på distans. Det innebär att många önskar en flexibilitet, både vad gäller plats och tid (för rimligtvis inbegriper inte distansarbetet en rigorös klocktid, utan arbete

"Män mer utsatta för våld i relationen än kvinnor"...?

Nedan är taget från forskning.se ,  med mina egna kommentarer kursivt, eftersom jag tycker det finns en hel del frågetecken.  Jag har också frågat Gunilla Krantz, och hoppas på svar. Här finns texten på forskning.se. "Män rapporterar en större utsatthet för fysiskt våld i relationen än vad kvinnor gör. Däremot får våld i relationen svårare hälsokonsekvenser för kvinnor. Det visar två studier med sammanlagt 1 400 svenskar som genomförts vid Sahlgrenska akademin. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i två studier undersökt hur vanligt det är att män respektive kvinnor utsätts för våld i relationen. De båda studierna, som genomförts med hjälp av enkäter där totalt 1 400 personer svarat, visar att 8 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt våld under det senaste året från sin make eller partner. Motsvarande siffra för män var i de två studierna 8 respektive 11 procent. Studierna visar dock att en stor andel av de män som utsatts för fys

Paneldebatt om föräldrastöd

23 oktober deltar jag i paneldebatt om föräldrastöd i Stockholm:   15.15-16.00      Hur organisera och samverka kring föräldrastödet? Panelsamtal och avslutning Anna König Jerlemyr, socialborgarråd Stockholms stad Lena Frenzel, Vårdutvecklare BHV, Stockholms läns landsting Pernilla Vera Jr, chef för sektionen för förebyggande arbete, Resursenheten Botkyrka kommun Sven Bremberg, expert, Statens folkhälsoinstitut Barbro Eriksson, förskolechef, Spånga-Tensta sdf Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa Föräldrar Anmäl till konferensen:  http://www.fhi.se/Aktuellt/Evenemang/Konferens-om-foraldrastod-i-Stockholms-lan/

A safer New York City

In this funny and thought-provoking talk, Janette Sadik-Khan, transportation commissioner of New York City, shares projects that have reshaped street life in the 5 boroughs, including pedestrian zones in Times Square, high-performance buses and a 6,000-cycle-strong bike share. Her mantra: Do bold experiments that are cheap to try out.

Betänkande kring skuldsatta

Skuldsaneringsutredningen har idag lämnat  sitt betänkande . Nedan finns en kort sammanfattning. Betänkandet är bra, men trots ett rätt tydligt barnperspektiv (vilket är nog så viktigt; 40 procent av de skuldsatta har hemmavarande barn), så saknas ett ensamföräldraperspektiv. Överskuldsättningen bland privatpersoner medför en rad negativa konsekvenser för den skuldsatte, men även för borgenärer och samhället i övrigt. De samhällsekonomiska kostnaderna bedöms uppgå till miljardbelopp varje år. Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en möjlighet att bli av med sina skulder och återkomma till ett mera normalt samhällsliv. Skuldsanering innebär att en gäldenär under en viss tid, som huvudregel fem år, betalar så mycket som möjligt av sina skulder. När skuldsaneringen är avslutad är gäldenären skuldfri. Utredningen bedömer att det i dag finns omkring 50 000 skuldsatta som uppfyller kraven för att få skuldsanering, men som av olika skäl inte kommer i fråga för nå

Remiss Ett socialt hållbart Malmö

Ett Malmö för alla! Kommission för ett socialt hållbart Malmö har levererat en slutrapport med förslag som syftar till att minska skillnaderna i hälsa och levnadsvillkor. Sveriges Makalösa föräldrar är en organisation vars syfte är arbeta för att ensamstående föräldrar och deras barn har samma förutsättningar till goda livsvillkor som kärnfamiljen. Barnfamiljer med ensamstående föräldrar är i det närmaste en osynlig grupp i slutrapporten. Vi skulle vilja veta varför? Barnfamiljer med ensamstående föräldrar är naturligtvis en lika heterogen grupp som andra barnfamiljer. Däremot är de generellt en ekonomiskt och stressmässigt mer utsatt grupp än andra barnfamiljer.  Det tapp som det innebär att vara en förälder istället för två, innebär dels att man har sämre ekonomi än barnfamiljer med två försörjare, dels att man har mindre tid att fördela på barn och hushåll än barnfamiljer med två försörjare. Barnfamiljer med en förälder är utöver detta mer utsatta när det effekter av oh

Satsa på underhåll – inte bostadsbidrag

Skriver i Aftonbladet Debatt . Ensamstående mammor  – främst de där barnens andre förälder inte tar sitt sociala, känslomässiga och ekonomiska föräldraansvar – är den mest utsatta gruppen vad gäller ekonomisk och social status. Det har i sin tur långsiktiga, destruktiva effekter på hälsa, välmående och livskvalitet för både barn och föräldrar. Regeringen har nu gått ut med sin budget och menar att de med detta nu tagit sitt ansvar. Slutresultatet blev ett delat barnbidrag, som faktiskt är ytterligare ett maktvapen för den grupp pappor som inte tar sitt föräldraansvar. Och så en välgörenhetspeng, i form av möjlighet till fritid för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Dessutom höjt bostadsbidrag, som i princip det enda bidrag som ensamföräldrar själva skyr som pesten. Bostadsbidraget är nämligen  en strukturell förstärkare av det individuella ekonomiska våldet. Majoriteten av ”låginkomst-ensamföräldrar” som hör av sig till oss, berättar att de medvetet redogör att de har en högre

Modig politik är vad som räknas!

Professor Sven-Eric Liedman efterlyste för en tid sedan modiga politiker. Mod är att våga satsa på de grupper av personer som troligtvis inte kan arbeta dygnet runt, som Reinfeldt vill att vi medborgare vill. Ensamstående föräldrar är en av de mest utsatta grupperna, även om det självfallet inte gäller alla ensamstående föräldrar. Heltidsensamföräldrar och boföräldrar kan helt enkelt inte arbeta dygnet runt, för de behöver ta hand om sina barn. Det gör dem dessutom inte till de mest attraktiva arbetstagarna. Varannan-vecka-föräldrar kan jobba en hel del, men bara förstås just varannan vecka. Modig politik är att se till den mest utsatta gruppen, även om den gruppen inte "kan betala tillbaks" omedelbart. Det är detta som är solidaritet. Vänsterpartiet visade i år vägen med sin skuggbudget och sitt tydliga stöd för en av de mest utsatta grupperna; ensamföräldrar som behöver underhållsstöd .

Kärnfamilj allt vanligare?

"Mycket tyder på att barn­familj­erna har blivit stabil­are på 2000‑talet. Färre barn är med om att för­äld­rarna sepa­rerar, och det har blivit van­lig­are att ny­födda enbart har hel­syskon. Men ut­veck­lingen kan bara del­vis för­klaras med statistik." Detta skriver SCB, som fortsätter: Under 1900‑talets senare hälft gick utveck­lingen mot mindre stabila par­för­håll­anden, då skils­mässor och separa­tioner ökade i omfatt­ning. Forskare tycks vara överens om att kvinnornas inträde på arbets­mark­naden var en av de viktig­aste bakom­ligg­ande orsakerna. I och med löne­arbetet blev kvinnorna i större utsträck­ning ekonomiskt oberoende från männen och det blev möjligt att klara ekonomin även efter en separa­tion. Kvinnors arbets­krafts­deltag­ande kan också ha skapat obalans i familjen i och med att den tradition­ella arbets­fördel­ningen luckrades upp. Att det blev lättare och mer accepterat att skilja sig är förstås också en av orsakerna till att separa­tioner ökade

Vad vill Sverige med frihandelsavtalet?

Nedan text publicerades i Flamman . Vad vill Sverige med frihandelsavtalet? Publicerad: 18 september 2013, 14:53. Senast ändrad: 19 september 2013, 09:50 Frihandelsavtalet innebär att storbolagen kommer att få ett ännu större inflytande över politiken. Frihandelsavtalet, TAFTA eller TTIP,  sägs vara ett huvudskäl till varför Barack Obama kom till Sverige. Avtalet som påstås ska ”få fart på västvärlden”, med ökad export och enklare marknadstillgång mellan världens största land räknat i BNP och världens största marknad. Det är ju ett sätt att uttrycka det. Ett annat är att avtalet innebär exkluderad och ensidig rätt till profitering. Europeiska kommissionen målar upp avtalet som något som blir ett årligt tillskott till EU:s samlade ekonomi på över 210 miljarder euro (1 800 miljarder SEK), en siffra som faktiskt stigit i takt med att avtalsförhandlingarna inletts och påbörjats. Vi kan därför bara gissa var summan har stigit till i slutet av oktober 2014, då avtalet ska ha f

Vem pratar om att krisen är över?!

Under tre intensiva dagar har jag umgåtts med människor från alla medlemsländer, som är aktiva i EAPNs nationella nätverk. Och det har varit omtumlande, minst sagt. Människor från länder vars välfärd försämrats och rustats ner har berättat om ett hårt klimat som skapar allt värre vi-och-dem. Min grekiska kollega pratar om att offentlig barnomsorg lagts ner, då ledande politiker menar att den ändå bara utnyttjas felaktigt av invandrarbarn, så de hänvisar grekiska barn till privat barnomsorg. Människor flyr dessutom Aten, för där går det inte odla på egen mark, nu när pengarna inte räcker till... Min brittiska kollega pratar om stora demonstrationer varje vecka mot vinst i välfärden. Var har vi hört det förut?! Och varför får vi inte läsa om detta i svenska tidningar? I länder där en generell välfärd kanske aldrig riktigt funnits, blir berättelserna värre. I flera östländer går det att skönja en trend av desperata självmord. När du som förälder aldrig lyckas mätta ditt barn o

Strategiernas dilemma

Jag spinner vidare på temat strategier.  Forskning  visar att många organisationer har svårt att förverkliga sina drömmer. Det beror ofta på att ledningen inte klarar av att omsätta strategier i konkreta handlingsplaner och/eller inte lyckas delegera dessa till rätt utförare i organisationen. Kanske en orsak också är att  46 procent av alla chefer  arbetar någon annanstans än på arbetsplatsen. Detta trots att cheferna som utfrågats konstaterar att det leder till att yngre medarbetare utvecklas långsammare. Nu är jag ju FÖR målstyrd arbetstid, och ett flexiblare arbetsliv, som inte innebär fastkedjade arbetare vid arbetsplatsen vardagar kl 8-17. Men just bara därför tror jag att det är desto viktigare att arbetsledningsmöten och arbetsplatsträffar genomförs desto mer medvetet och engagerat. Det behöver handla om att ha tydliga "projekt", med start och stopp kopplat till någon form av utvärdering, även för rätt vanliga arbetsuppgifter. På så sätt får vi alla konkreta och

Vart är Europa på väg med ständigt ökande antal fattiga människor?

EAPN.EU är ett europeiskt nätverk, med ca 30 nationella nätverk och ca 20 europeiska intresseorganisationer, som arbetar mot fattigdom, diskriminering och social exkludering. De har drivit ett snart tjugoårigt arbete för ekonomiskt och socialt utsatta grupper, nu senast med en mycket framgångsrik kampanj/medborgarförslag "Vatten för alla", som resulterade i 1.9 miljoner signaturer från 13 medlemsländer. Europeiska Kommissionen har lovat att ta hänsyn till medborgarförslag som inbringar över en miljon signaturer från sju medlemsländer, så vi får vänta och se vad som sker nu. Under denna konferens diskuterades kommande EU-val. För åttonde gången ska representanter utses till Europeiska Parlamentet, och EAPN har startat kampanjen "Electing Champions for a Social Europe" för att garantera att det kommande parlamentsarbetet ske ännu mer innehålla arbete mot fattigdom och utsatthet och för att försöka öka det vanligtvis mycket låga valdeltagandet. Med kampanjen ska de v