Inlägg

Visar inlägg från november, 2013

EU-Canada Trade Agreement: Civilsociety criticism

More than 100 organizations sign transatlantic statement opposing dangerous investor “rights” chapter in CETA 25 November 2013, Brussels, Ottawa and Quebec City  – As European and Canadian trade officials meet again in Brussels today to continue negotiating an investment protection chapter in the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), transatlantic civil society groups are demanding that this chapter be removed entirely as an affront to democracy, an attack on the independent judiciary, and a threat to climate change and our shared environment. The CETA “ will include a controversial and unnecessary investment protection chapter and investor-to-state dispute settlement process (ISDS) that a growing number of countries are rejecting for good reasons,” says the transatlantic statement, which is endorsed by more than 80 organizations in the European Union, Canada and Quebec. “These excessive corporate protections, built into thousands of investment treaties and free t

Politiskt val att utrota fattigdom

Ending Poverty is a Political Choice! EAPN releases its key messages to the 3 rd  Annual Convention  of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, calling on the EU and Member States  to take concrete action to reach the agreed poverty target under Europe 2020, reviewed by a yearly Hearing with people experiencing poverty. Brussels, 27 November 2013 – EAPN is one of the key stakeholders participating in the 3 rd Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, one of the Flagship initiatives of the Europe 2020 strategy, taking place these 26-27 November 2013 in Brussels. On that occasion, EAPN recalls that the EU and Member States not only failed to reduce poverty despite their commitment to it, but on the contrary, contributed to the rise in poverty and inequalities through macroeconomic priorities and governance focused on austerity. For EAPN, this Annual Convention must get back to basics: Talk about the realities and the role of

Utrota barnfattigdomen genom möjliggörande!

Över 25 miljoner barn och ungdomar i Europa lever ekonomiskt och socialt utsatta, dvs. i barnfattigdom. Vi vet redan att det finns oerhörda konsekvenser för barns utveckling, av att leva ekonomiskt och socialt utsatt, både vad gäller kognitiv och emotionell utveckling. Den stress som utsattheten medför för hela familjen, skapar mycket destruktiva konsekvenser för barnet, vad gäller möjligheten till en "normal" barndom. Detta är särskilt sant i Europa, där det trots allt finns en "normal levnadsnivå" för majoriteten av befolkningen. Europeiska kommissionen  har i sina försök att arbeta för att minska den negativa trenden satt som nya sociala indikatorer arbetet mot ungdomsarbetslöshet och fokus på inkomstklyftor mellan de rikaste och de fattigaste i varje land. En bra sak är att dessa siffror blir enklare att få tillgång till. Eurochild arbetar för att utveckla barns välmående, och utgå från att barn är jämlika deltagare, genom att göra dem till "ägare"

Miljörörelsen lämnar COP 19

Jordens Vänner m.fl. organisationer lämnar klimattoppmöteti protest, på grund av en upprörande passivitet från flera länders regeringar. Politisk vilja saknas. Tidsplan för ett nytt bindande avtal har t.ex. inte tagit något steg framåt. Mötet kännetecknades istället av lobbyister från bil- och kolindustrin. Fattiga länder , som drabbas värst av klimatkrisen, fick inte det fokus som behövs. Dessutom finns viktiga frågor kring jämställdhetspolitik och klimatfrågor att ta hänsyn till.

Ett anständigt liv!

Vad skulle hända om ingångslönerna sänktes med 25 procent? Arena Idés rapport,  "Ett anständigt liv",  har räknat på konsekvenserna. Seminariet börjar med frukost 08.00 Release och samtal från 08.30 Inledning: Arena idés gästutredare; Shadé Jalali, presenterar  rapporten: Ett anständigt liv. Därefter samtal om rapporten med: Agneta Berge, LO Sophia Lövgren, Makalösa föräldrar Felix König, LSU Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena idé

Satsningar på socialminister Göran Hägglunds områden i budgetpropositionen för 2014

Ekonomisk familjepolitik Höjt bostadsbidrag Regeringen vill fortsätta stärka barnhushåll med låga inkomster. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2014 en höjning av bostadsbidraget, i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn. Bostadsbidraget med det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. Satsningen innebär en förstärkning på 466 miljoner kronor och träder i kraft 1 januari 2014.

Satsningar i budgetpropositionen 2014 på Maria Larssons politikområden

Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta hushåll Regeringen avsätter 122 miljoner kronor de kommande två åren till en fritidspeng på högst 3000 kronor om året till barn i årskurs fyra till nio i hushåll som är mottagare av ekonomiskt bistånd sedan sex månader. - Alla barn ska ges goda uppväxtvillkor. Nu kommer en riktad satsning till barn i ekonomisk utsatthet för att alla barn ska kunna utveckla talang och intressen, säger barn- och äldreminister Maria Larsson. Regeringens avsikt är att införa fritidspengen den 1 juli 2014. Utvecklat föräldrastöd Regeringen ska nästa låta Statens folkhälsoinstitut ta reda på hur familjecentraler skulle kunna spela en större roll för tillgängligheten till föräldrastöd. Inte minst för grupper som dag i mindre utsträckning nås av erbjudandet. Regeringen vill även i dialog med Sveriges kommuner och landsting komma överens om en satsning på att stärka stödet till tonårsföräldrar. Regeringens fortsatta arbete med ett utvecklat föräldrast

Vilka modeller för ledning passar civilsamhället?

Sverige har alltför okritiskt anammat globala managementmodeller för organisationsstyrning. I avhandlingen "Chef i en högpresterande kultur" visar  Päivi Riestola  att om inte styrmodellen passar organisationens identitet och de kulturer som finns, så kommer inte införandet att bli framgångsrikt. – Företagskulturen är inte något man ser till vardags, men den ger sig till känna när nya modeller och ledningssätt krockar med de värderingar som finns. Då sparkar den bakut. Det är dessutom vanligt med olika kulturer inom en och samma organisation. Managementmodellerna drivs ofta av ledningen och HR-avdelningen, men kanske stämmer dåligt för lagret eller säljavdelningen. Krocken kan medföra att övervakning, kontroll och detaljstyrning ökar, med konsekvensen  – Det är en märklig och oroväckande utveckling som skett. Vi har rört oss bort från en framgångsrik modell och alltför okritiskt tagit till oss globala managementmodeller. Ofta ger dessa sken av att passa bra i Sverige

Russell Brand!

Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers

The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over

The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over The report argues    that the debt crisis is far from over, and here are the ten reasons why: 1. Economic imbalances continue to boost external debt 2. Capital is moving around the globe in an uncontrolled way 3. Private debt is on the rise 4. Sovereign debt is higher than ever in some places 5. Sovereign debt is riskier than ever in other places 6. The time bombs that are contingent liabilities could detonate at any time 7. Tax evasion and avoidance, and aid cuts, are undermining public income 8. Debt limit policies are subject to political manipulation 9. Responsible financing standards are rarely followed 10. Effective debt workout mechanisms do not exist

Values of Europe

Tal Rosenbad 16 september 2013 Birgitta Ohlsson, EU-minister Values of Europe Check against delivery SLIDE INTRO Thank you Anna for serving as moderator tonight. Thank you to my amazing staff that makes this evening possible. Behind every hardworking minister there is a dedicated staff backing her or him up. Thank you, and welcome to all who are dedicating a Monday evening to engage in a discussion on Europe. A discussion that affects us all, but which unfortunately receives far too little attention in Swedish media. And of course a warm welcome to representatives from the different Embassies here. In February 2011, I gave my first major policy speech as Minister for EU Affairs. Yesterday a journalist asked me whether it was just a little bit "pretentious" to give a policy in Swedish politics. Personally, I think that more women need to have the guts to be pretentious in politics. But it does admittedly feel ceremonious, luxurious, and above all very humbling to, as a

Utsatthet för brott

Ensamstående föräldrar är en extra utsatt grupp för brott, enligt  BRÅ . De skriver: Ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet, och här noteras en särskilt hög utsatthet för trakasserier (6 %). Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är också mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som utsätts för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier under 2012 var det ungefär 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna.

Höj underhållsstödet!

Katalys  (och Vänsterpartiet i sitt budgetförslag) tycker att underhållsstödet ska höjas till ca 2500kr! = Utrota barnfattigdomen! Katalys skriver: Under 1900-talet förvandlades Sverige.  Vi gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. Sociala rörelser genomdrev omvälvande förändringar, med den offentliga sektorn som verktyg. I utbyte mot allas deltagande i arbetskraften och en relativt hög beskattning åtog sig det offentliga ett stort ansvar för utbildning, vård, omsorg, för sysselsättning och för ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och föräldraskap. Effekterna blev dramatiska. Den stigande sociala och ekonomiska jämlikheten ökade kraftigt medborgarnas frihet och delaktighet i samhällslivet. Utvecklingen bars upp av en stor folkmajoritet och präglades av en stark framtidstro. Det kan vara frestande att stanna vid slutsatsen att det kommer att vara så för alltid. Att gamla framsteg är oåterkalleliga. Att samhället allti

Utrota barnfattigdomen genom möjliggörande!

Över 25 miljoner barn och ungdomar i Europa lever ekonomiskt och socialt utsatta, dvs. i barnfattigdom. Vi vet redan att det finns oerhörda konsekvenser för barns utveckling, av att leva ekonomiskt och socialt utsatt, både vad gäller kognitiv och emotionell utveckling. Den stress som utsattheten medför för hela familjen, skapar mycket destruktiva konsekvenser för barnet, vad gäller möjligheten till en "normal" barndom. Detta är särskilt sant i Europa, där det trots allt finns en "normal levnadsnivå" för majoriteten av befolkningen. Europeiska kommissionen  har i sina försök att arbeta för att minska den negativa trenden satt som nya sociala indikatorer arbetet mot ungdomsarbetslöshet och fokus på inkomstklyftor mellan de rikaste och de fattigaste i varje land. En bra sak är att dessa siffror blir enklare att få tillgång till. Eurochild arbetar för att utveckla barns välmående, och utgå från att barn är jämlika deltagare, genom att göra dem till "ägare"

Regeringen presenterar tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro

5/11 presenterade regeringen tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro skrivna av Försäkringskassan, Karolinska Institutet och organisationskonsulten Heléne Thomsson. Rapporterna visar bland annat att orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro är komplicerad och att risken för sjukskrivning bland mammor ökar framför allt efter andra barnet. För att förstå sjukfrånvaro är det viktigt att se till jämställdhetsproblematiken och könsdiskrimineringen som finns i samhället. Det förekommer självfallet många positivt uppbyggliga situationer, men även situationer som präglas av diskriminering och förtryck. Läs mer .

Brukardelegationen

Bild
NEET: Unga som varken arbetar eller studerar Skilsmässa mellan föräldrar med omväxlst boende är en vanlig orsak till att barn får problem med skolgången: Att växa upp i en fattig familj medför också sämre förutsättningar att lyckas: Läs mer SoU 2013:74 SoU 2013:13

Jämställdhetsrådets möte

Bild
Jämställdhetsrådet hade möte idag och vi fick bl.a. veta att det nästa år kommer att jämföras ett jämställdhetsintegrationsprojekt i 18 st. myndigheter, kallat JIM. Vi pratade också lite kort om Carin Götblads arbete som  samordnare  i att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget avslutas juni 2014. Gertrud Åström fick som sista punkt berätta lite kort om  Nordiskt Forum 2014 . Hoppas ni alla kommer dit! "Huvudnumret" var utredare Svend Dahl och hans utredning om män och jämställdhet. Det handlar om att beskriva och analysera mäns förhållande till jämställdhet; sprida kunskap och uppmuntra till dialog. Fortfarande tas alltför lite av föräldraledigheten ut av pappor, knappt 10 procent om vi ser till barn under 2 år. Just icke-delad föräldraledighet påverkar i princip allt i livet, efter den tiden! Kanske lite enkelt att formulera det som om kvinnor "vill släppa" föräldraledigheten (klumpig & onödig kommentar, tycker jag)?

Extra årsmöte

Extra årsmöte , söndagen 24 november 2013 kl 13-15, Klara Södra Kyrkogata 20 Sveriges Makalösa Föräldrar behöver utlysa ett extra årsmöte, söndagen 24 november, kl 13-15. Det extra årsmötet utlyses för att lösa mindre problem. Det handlar alltså inte om någon större beslutsfråga, som t.ex. organisationsförändringen. Det handlar i sin helhet om tre punkter: Två ersättare till styrelsen, på fyllnadsval, fram till ordinarie årsmöte i april. Ändring av stadgetexten vad gäller antalet ledamöter i styrelsen. Byte av revisor.

Åkesson hårt pressad av BBC

Åkesson hårt pressad av BBC

The new super-rich

Technology is advancing in leaps and bounds -- and so is economic inequality, says writer Chrystia Freeland. In an impassioned talk, she charts the rise of a new class of plutocrats (those who are extremely powerful because they are extremely wealthy), and suggests that globalization and new technology are actually fueling, rather than closing, the global income gap. Freeland lays out three problems with plutocracy … and one glimmer of hope. In  Plutocrats , Chrystia Freeland explores the growing gap between the working poor and the increasingly disconnected mega-rich. In the 1970s, the One Percent accounted for about 10 percent of the national income in the United States. Today, their share has more than doubled to above 20 percent. But what's even more striking is what's happening at the very tippy top of the income distribution. The 0.1 percent in the U.S. today account for more than eight percent of the national income. They are where the One Percent was 30 years ago.