Inlägg

Visar inlägg från november, 2010

5 december firar vi Internationella frivilligdagen

Tredje sektorn borde heta första sektorn! :o) Vi går samman för att vi tror på något, vi drivs av en idé eller en värdering, och vi gör det med basis på frivillighet. Om inte tredje sektorn fanns, med dess samhällskritik och dess fokus på de grupper som inte annars hörs, hade vi haft ett kallare och mer cyniskt samhälle. TACK alla frivilligarbetare!

Pressmeddelande: Arbetsliv och föräldraskap; diskriminering i arbetslivet

I början av november 2010 lades en enkel enkät med 9 frågor om arbetsliv, föräldraskap, ensamföräldraskap och diskriminering ut på Sverige Makalösa Föräldrars hemsida samt informerades om i vårt veckovisa nyhetsbrev och på vår Facebook-sida. Enkäten låg uppe ca två veckor. Sammanlagt 111 st. svarade på enkäten. Av de som svarade var 54 procent medlemmar, 6 procent stödmedlemmar samt 40 procent inte medlemmar. Av de som svarade var 90 procent kvinnor, 9 procent män och 1 procent definierade sig som hen. Även om majoriteten av medlemmarna var i åldern 30-49 år finns också några både yngre och äldre. De som svarat kom från hela landet, med viss tyngdpunkt på Skåne och Stockholm, troligtvis av det enkla skälet att de mest aktiva lokalföreningarna finns i de två regionerna. En stor majoritet av de som svarat var högskoleutbildade samt anställda. 79 procent av alla som svarat har något gång känt sig diskriminerad på grund av deras föräldraskap. 19 procent har inte känt sig diskriminerade me

Pressmeddelande: Fattigdom är ett tillstånd, inte en egenskap

Det har i vårt moderna, ytlighetsbejakande samhälle skapats en form av diskurs – dvs. en outtalad och självklar ”sanning” – om oss människor som antingen framgångsrika och lyckliga eller som misslyckade och genanta. Denna diskurs hålls förstås mest omhuldad av de som ingår i kategorin framgångsrika och lyckliga, dvs. i sin extrem den lilla klick som har det rätta jobbet för den rätta lönen, den rätta kroppen i de rätta kläderna och den rätta familjen i den rätta livsstilen. Denna diskurs, eller norm i viss mån, överlever tack vare att en större grupp människor som lever utanför den lilla klicken inget hellre vill än få komma in i denna exklusiva och exkluderande skara. Tyvärr har hetsjakten hastigt förökats tack vare vårt samhälles numera gränslöshet vad gäller att dels förmedla hur viktigt det är att vara rätt och lyckad och dels visa på, naturligtvis i mycket skev och extrem form, hur underbart det faktiskt är att vara rätt och lyckad. Denna gränslöshet far fram med en tsunamis hasti

Pressmeddelande: Underhållsstödets vara eller icke vara? Riksrevisionens utredning november 2010

Riksrevisionen publicerade igår sin utredning kring underhållsstödet, RiR 2010:22, som finns här som pdf-fil. Riksrevisionens granskning och analys pekar på goda ansatser, men för att dessa ansatser ska kunna förverkligas behövs mer insatser för att förebygga vårdnadstvister och konflikter mellan separerande föräldrar, anser generalsekreterare Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa Föräldrar. I Sverige finns det varje år ca en halv miljon barn (0-17 år) med särlevande föräldrar. Av dessa fick år 2009 ca 225 000 barn underhållsstöd, dvs. ca 45 procent av det totala antalet barn med särlevande föräldrar. Underhållsstödet är ett ekonomiskt stöd till barn med särlevande föräldrar som administreras av Försäkringskassan. Syftet med underhållsstödet är att garantera att barn till särlevande föräldrar får ett visst underhåll även när den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet, och att tydliggöra att båda föräldrarna har ansvar för försörjningen av sina barn. Underhållsstöd

Pressmeddelande: En ansvarsfull dialog om fattigdomsbekämpande kräver också den tredje sektorn som part

I Sydsvenskan onsdagen 3 november skrev en grupp forskare (Torbjörn Hjort m.fl.) en artikel, Ta ansvar för fattigdomen, i samband med konferensen som genomförs torsdagen 4 november, dvs. igår, vid Lunds universitet. Forskarna efterlyste ett ansvar hos engagerade och ansvarsfulla krafter, vad gäller att bekämpa fattigdomen, då fattigdomsåret inte får bli bara ett tomt jippo. Det är viktigt, menar författarna, att de genomförda fattigdomskonferenserna m.m. också leder till konkreta förbättringar, så att ansvaret för problemet inte bollas mellan olika myndigheter eller – som blivit allt mer vanligt – läggs på den enskilde individen. Som de så riktigt påpekar förändrar storstilade konferenser och inlevelsefulla berättelser ingenting i praktiken. Sveriges Makalösa Föräldrar är en av flera organisationer som på olika sätt engagerat sig i fattigdomsåret, både med egna projekt och med deltagande i andras projekt. Som intresseorganisation för ensamföräldrar har vi under årens lopp blivit allt